top of page

PERSONVERNERKLÆRING FRA DELFI DATA AS - leverandør av lønnsom digitalisering

Personvern er retten til et privatliv og retten til å bestemme over egne personopplysninger. Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson. Delfi Data AS og dets datterselskap Delfi Consultancy AS samt Maptrends AS behandler personopplysninger som arbeidsgiver, som leverandør av tjenester og i markedsføringsøyemed.

Personvern er viktig i Delfis leveranser og vi er opptatt av å verne om personopplysningenes integritet, tilgjengelighet og konfidensialitet. Denne personvernerklæringen gir utfyllende opplysninger om hvilke personopplysninger som samles inn, hvordan opplysningene samles inn og beskyttes, og hvilke rettigheter du har dersom personopplysninger om deg er registrert hos oss.

 

Hvilke behandlinger av personopplysninger foretas av Delfi?

 

Kunde- og leverandøropplysninger

Delfi behandler personopplysninger om kunder og leverandører, i tillegg til eventuell tredjeperson som er nødvendig for gjennomføring av kontraktsforpliktelser.

Blant opplysningene som behandles er kontaktinformasjon om kunder og leverandører. Med kontaktinformasjon menes navn på kontaktperson, e-postadresse, telefonnummer og stillingstittel. Det rettslige grunnlaget for slik behandling er personopplysningsloven § 8 a, b eller f (GDPR Artikkel 6 bokstav b, c og f), samt § 9 a, b og f (GDPR Artikkel 9 bokstav a og b). Personopplysningene lagres i en egen database og slettes fem år etter avslutning av kundeforholdet.

 

Underdatabehandlere

Delfi bruker underdatabehandlere. Som følge av våre tjenester, opptrer vi også som databehandler for enkelte kunder. Vi baserer oss derfor på generell tillatelse til bruk av underdatabehandlere, jf. GDPR artikkel 28 dersom vi ikke har spesifikke databahandleravtaler mot den enkelte underdatabehandler. Dette avtales med kunden.

Ved bruk av underdatabehandlere bekrefter vi at disse pålegges samme forpliktelser med hensyn til vern og bruk av personopplysninger og andre kundedata som Delfi.

Leverandører som opptrer som underdatabehandlere for Delfi skal kunne dokumentere gode interne rutiner for personvern og informasjonssikkerhet gjennom sertifiseringer, rapport fra uavhengig revisjon av leverandøren, eller annen relevant dokumentasjon. Delfi kan gjennomføre sikkerhetsrevisjoner for å påse at leverandøren behandler personopplysninger i tråd med kravene i GDPR.

En oversikt over underdatabehandlere som benyttes av Delfi pr. 24. mai 2018 følger i tabellen nedenfor. Det presiseres at hvilke underdatabehandlere som benyttes avhenger av hvilke tjenester vi leverer, og vil derfor variere fra kunde til kunde.

 

 

 

 

 

Behandling av personopplysninger som ledd i personaladministrasjon

Delfi behandler personopplysninger som ledd i personaladministrasjon. Personopplysningene som behandles i denne forbindelse er blant annet personalia, lønnsopplysninger, evalueringer, opplysninger om pårørende, og utdannelse/stillingsnivå. Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er oppfyllelse av arbeidsavtalen, jf. personopplysningsloven § 8 bokstav a og b (GDPR Artikkel 6 bokstav b og c). Personopplysninger tilknyttet personaladministrasjon blir oppbevart så lenge vedkommende er ansatt hos Delfi, og slettes 1,5 år etter vedkommende har sluttet hos Delfi.

Vi er lovmessig pålagt å oppbevare lønns og regnskapsdata i 5 år etter siste godkjente årsoppgjør.

 

Behandling av personopplysninger i forbindelse med markedsføring og bruk av delfi.no

Delfi behandler personopplysninger i markedsføringsøyemed. Disse personopplysningene kan bli utvekslet mellom Delfi Data AS, Delfi Consultancy AS og Maptrends AS, men vil ikke bli utlevert til andre virksomheter.

 

Forespørsler via nettsiden

Ved bruk av skjema «Kontakt oss» på delfi.no, må du oppgi navn og e-postadresse. Opplysningene sendes som epost til Delfi, og vil ikke bli videreformidlet til andre utenfor Delfi. Informasjonen bli enten lagret i vår database eller slettet.

Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er personopplysningsloven § 8 a (GDPR Artikkel 6 bokstav b).

 

Adresseregister

Delfi lagrer kontaktinformasjon til potensielle kunder i en egen database. Opplysningene er hentet fra offentlig tilgjengelig kilder, eksempelvis virksomheters nettside. Formålet med denne behandlingen av personopplysninger er å drive markedsføring for våre tjenester og koordinere dette markedsarbeidet. Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er personopplysningsloven § 8 bokstav f (GDPR Artikkel 6 bokstav f). Delfi har en berettiget interesse i å markedsføre seg ovenfor potensielle kunder. Dersom du ikke ønsker å være en del av Delfis adresseregister, kan du be om å bli slettet fra dette. Personopplysningene knyttet til potensielle kunder slettes innen ett år etter at de ble lagt inn i databasen, så fremt det ikke etableres et kundeforhold eller samtykke til fortsatt lagring er gitt.

 

Webanalyse og informasjonskapsler (Cookies)

På Delfis nettsider http://www.delfi.no logger vi informasjon om alle besøkende ved hjelp av Google Analytics. Informasjonen som logges er ikke knyttet opp mot den besøkende og kan ikke spores tilbake til deg som enkeltperson. Informasjonen samles inn for bedre å kunne forstå hvordan våre brukere benytter nettstedet, slik kan vi tilpasse sidene optimalt til deg som bruker. Som de fleste andre nettsider, benytter vi en metode der informasjonen lagres i en informasjonskapsel på din PC. De fleste nettlesere er stilt inn til å godta informasjonskapsler fra nettsteder. Du kan slette lagrede informasjonskapsler ved å følge instruksjonene for sletting i din nettleser. Informasjon om dette finnes i hjelpefunksjonen i nettleseren din. Vær oppmerksom på at å begrense tilgangen til informasjonskapsler kan påvirke funksjonaliteten på nettstedet vårt.

Besøkenes IP-adresse lagres ikke.

 

Google Analytics

Informasjonskapselen på våre nettsider er fra Google Analytics (førsteparts cookie). Den er innstilt til å slettes automatisk etter 24 måneder hvis du ikke returnerer til nettstedet. Det er mulig å reservere seg mot all registrering i Google Analytics ved å installere et tillegg i nettleseren: Google Analytics Opt-out Browser Add-on Delfi benytter analyseverktøyet Google Analytics for å studere trafikk, bruksmønstre og trender på nettsiden. Dataene som samles inn brukes for å optimalisere brukeropplevelsen og tilpasse innholdet på nettsiden. I henhold til Googles retningslinjer for bruk av Google Analytics samles det ikke inn personlig informasjon om brukerne. Dataene som samles inn lagres på Googles servere. Du kan lese mer om hvordan Google samler inn og beskytter data her.

 

Google Display Advertising

DoubleClick cookien er en tredjeparts cookie som medfører at tredjepartsleverandører, herunder Google, viser egne målrettede annonser fra Delfi på en rekke nettsteder på internett som er del av Google sitt innholdsnettverk. Dette er også kjent som remarketing. Du kan lese mer om fordelene med remarketing her. Dette brukes for å tilpasse annonser for brukere basert på interesser og tidligere nettstedsbruk. Denne målrettingen bidrar til en mer relevant markedsføring for deg som bruker. I henhold til Google sin personvernpolitikk samles det ikke inn eller brukes informasjon som kan brukes til å identifisere individer. Du kan reservere deg mot målrettede Google Display annonser her.

 

Barns personvern

Vår nettside er ikke konstruert for eller rettet mot barn under 13 år, og vi vil aldri bevisst samle inn eller vedlikeholde informasjon om barn under 13 år.

 

Behandling av personopplysninger knyttet til jobbsøkere

Ved registrering og/eller abonnering på ledige stillinger hos Delfi, samt ved innsending av CV, søknad og andre relevante dokumenter i forbindelse med jobbsøknad samles det inn personopplysninger. Personopplysninger som behandles i forbindelse med rekruttering er blant annet personalia og jobb- og utdanningsdetaljer. Det kan bli gjennomført personlighetstest av aktuelle kandidater, og Delfi behandler med dette resultater knyttet til testene. Personopplysningene innhentes fra jobbsøkerne.

Dersom Delfi skulle benytte leverandør av rekrutteringstjenester vil behandlingen være bundet av databehandleravtale. Opplysningene vil ikke bli brukt til annet formål enn behandling knyttet til jobbsøking.

Personopplysninger om søkere til stillinger blir slettet ett år etter at vedkommende søkte på stilling hos Delfi, med mindre vedkommende blir ansatt eller samtykker til at opplysningene oppbevares lengre. Det presiseres at jobbsøkere kan få opplysningene slettet når de måtte ønske det.

 

Informasjonssikkerhet

Vi er opptatt av informasjonssikkerhet, og har implementert rutiner for å sikre konfidensialitet og integritet i våre kunders data. Delfi har sikringsmekanismer som innebærer både organisatoriske og tekniske tiltak slik som rolle- og tilgangsstyring og krav til innebygget personvern i våre IT-systemer. Materiale som inneholder sensitive personopplysninger eller personnummer og overføres til eller fra Delfi skal alltid sikres mot innsyn ved hjelp av kryptering.

Utvidet informasjon om informasjonssikkerhet i Delfi er tilgjengelig for våre kunder på forespørsel.

 

Dine rettigheter

Delfis behandling av personopplysninger er regulert av personopplysningsloven med tilhørende forskrift. Dine rettigheter knyttet til vår behandling av personopplysninger fremgår blant annet av

personopplysningsloven kapittel III og IV (GDPR Kapittel III). Nedenfor presenteres noen av de mest sentrale rettighetene:

 

Rett til innsyn

Enhver som ber om det har krav på å få vite hva slags behandling av personopplysninger Delfi foretar, samt grunnleggende informasjon om disse behandlingene. Slik informasjon er gitt i denne personvernerklæringen. Det er kun i tilfeller der Delfi er behandlingsansvarlig at vi kan forvalte krav om innsyn. I tilfeller der Delfi er databehandler, skal forespørsler om innsyn rettes til behandlingsansvarlig. Som databehandler kan vi ikke gi i innsyn i personopplysninger til den registrerte uten at oppdragsgiver er orientert og godkjenner innsynet. Dersom du er registrert i Delfis systemer har du krav på å få vite hvilke opplysninger om deg som er registrert og hvilke sikkerhetstiltak som foreligger ved behandlingen så langt slikt innsyn ikke svekker sikkerheten. Du kan kreve at den behandlingsansvarlige utdyper informasjonen som nevnt ovenfor i den grad dette er nødvendig for at du skal kunne vareta egne interesser.

 

Rett til retting og sletting

Dersom Delfi behandler personopplysninger om deg som er uriktige, ufullstendige eller som det ikke er adgang til å behandle, kan du innenfor de begrensninger som er fastsatt i personopplysningsloven og annen lovgivning kreve å få rettet eller slettet personopplysninger. Videre kan du kreve sletting dersom behandling av personopplysningene ikke lenger er nødvendig for å oppfylle formålet de ble samlet inn for, eller dersom behandlingen baserer seg på ditt samtykke og du trekker dette tilbake. Behandlingen vil være nødvendig dersom den er lovpålagt. For eksempel kan du derfor ikke kreve at personopplysninger som inngår i oppdragsdokumentasjonen til revisorer og regnskapsførere skal rettes eller slettes, jf. revisorloven § 5-5, revisorforskriften kap. 5 og bokføringsloven § 13. Ved krav om retting og sletting i oppdrag der Delfi er databehandler, skal den registrerte som hovedregel henvende seg direkte til behandlingsansvarlig.

Delfi skal svare på henvendelser om innsyn eller andre rettigheter etter personopplysningsloven §§ 18, 22, 25, 27 og 28 (GDPR Artikkel 15, 16, 17 og 20) uten ugrunnet opphold, og senest innen 30 dager fra den dagen henvendelsen kom inn, med mindre særlige forhold gjør det umulig å svare på henvendelsen innen denne fristen. Delfi skal i så fall gi et foreløpig svar med opplysninger om grunnen til forsinkelsen og sannsynlig tidspunkt for når svar kan gis.

 

 

Kontaktinformasjon

Vi legger opp til at våre kunder skal benytte sin faste kontaktperson i Delfi for spørsmål vedrørende Delfis behandling av personopplysninger, og disse vil involvere andre i organisasjonen ved behov.

Henvendelser om forespørsler om innsyn, retting og sletting, og avviksmeldinger skal rettes til firmapost@delfi.no eller Delfi Data AS Veritasveien 25, 4007 Stavanger.

Delfi har ikke eget personvernombud

Endringer i personvernerklæringen

Det kan forekomme endringer i vår personvernerklæring. Dato for siste endring er 25.05.2018. Vi oppfordrer interesserte til å jevnlig undersøke vår nettside for endringer.

bottom of page