Delfi

Ekspertise gjennom 30 år Building a smarter world Ekspertise gjennom 30 år Building a smarter world

Delfi er

Delfi er et IT-teknologiselskap som leverer produkter og tjenester til næringsliv og offentlig virksomhet. Delfi bistår sine kunder og våre løsninger tilfører økt konkurransekraft gjennom automatisering, digitalisering og effektiv utnyttelse av store datamengder. Delfi har kompetanse og produkter som tilpasses for å kunne løse kundenes utfordringer, øke kundens omsetning eller effektivisere kundens forretning.

Delfi Smart

Delfi Smart oppfyller hver dag vår visjon «Building a Smarter World». Sammen med kunder og partnere utvikles nye produkter og tjenester tilpasset et krevende marked. Vi fokuserer vår satsning på produkt og tjenesteleveranser mot smarte byer og samfunn, inkludert rådgiving og innovasjonsideer for bedrifter som har produkter / tjenester som ønskes dreid mot disse. Vår innovasjonsprosess er kunde og markedsfokusert. Innovativ metodikk og digitale forretningsmodeller skaper spennende konstellasjoner i skjæringspunktet mellom kundebehov og forretningens leveranser. Delfi Smart skaper muligheter og konkurransefortrinn. Bli med på innovasjonsreisen!
Delfi Innovation

VI STYRKER BEDRIFTERS KONKURRANSEKRAFT

Vår transformasjon og innovasjonsreise har vi kalt Delfi Next. Det er et betydelig innovasjonsprogram for etablerte bedrifter hvor hurtig utvikling, testing og lansering av nye forretningsområder settes sammen. Gjennom vårt engasjement og samarbeid med X2 Innovation Center var Delfi tidlig pilot-kunde og har gjennomført innovasjonsprogram for digital helse og smart city. Begge er nå nye vekstområder for selskapet. La oss hjelpe deg med din transformasjonsreise til å bli mer innovativ og skape smarte løsninger. Gjennom våre analyser, workshops, teknologier og nettverk er vi bedre rustet til å støtte din transformasjonsprosess og setter deg i stand til å levere spennende fremtidige forretningsmuligheter.

Last ned brosjyre

DOCS - Delfi Open City System

BYENS TEKNOLOGISKE HJERNE

Innhenting av informasjon fra utallige kilder har bare en verdi om data kan tolkes, forstås, utnyttes og at aksjon tas maskinelt eller menneskelig. DOCS er operativsystemet som muliggjør samspill mellom mange typer informasjonskilder og gir reell nytte av store datamengder. De forskjellige funksjonene i DOCS smartstyrer byen og data presenteres til ønsket flate og muliggjør samhandling på tvers av kommunegrenser og offentlige tjenesteytere. DOCS benyttes i dag som smart-operativsystem for smartby responssentre i Asia, hvor det er mer enn 70 installasjoner.

Les mer

EnablerHub

ET GLOBALT SENTER FOR SMARTBY-LØSNINGER

EnablerHub er et samarbeid mellom Roxel, Petrolink og Delfi som gjennom et stort partnerapparat skal fronte totalleveranser mot smarte byer og samfunn. EnablerHub har over 100 samarbeidspartnere som kan levere smarte løsninger til by og kommune, og som ser styrken i å kunne delta i prosessene og å tilby en komplett verktøykasse av løsninger og tjenester under en samlet fane. Sammen har vi samlet oss under visjonen «Et globalt senter for smartby-løsninger» med målsetting om å standardisere og eksportere smartby-teknologi til hele verden.

Les mer
Produkter og tjenester

Delfi har it-konsulenter med forretningsforståelse og høy it-kompetanse. Gjennom 30 år har Delfi levert gode løsninger som har gitt merkbar effekt for våre kunder på tvers av bransjer både lokalt og nasjonalt. Tilbakemeldingene vi får er at vi har høy teknologisk kompetanse, og er dyktige i krevende prosjekter. Vi tilpasser både eksisterende og nye løsninger som gir kunden og kundes kunde merverdi.MapTrends

BEDRE FORSTÅELSE AV REISEVANER

Unik teknologi og komplette data muliggjør nå visualisering av reisevaner og bevegelsesmønstre i elektroniske kart, filtre og rapporter. Store datamengder blir lett forståelige i MapTrends og vil gi sluttbrukeren unik innsikt i hvordan forflytninger av menneskemengder skjer. Ved å trekke opp et område i kartet kan detaljer hentes ut, og det er mulig å skille mellom gående, syklende, bilende og kollektivreisende. Gjennom historiske trender vil det være svært opplysende å kunne se før- og etter scenarier for befolkningens og andre besøkendes bevegelser. Delfi har sammen med strategisk viktige kunder utviklet fremtidens verktøy for beslutningsstøtte når viktige investeringer skal fattes.

Les mer

Consultancy

ØKT FLEKSIBILITET TIL DINE IT PROSJEKTER

Vårt kompetansesenter hvor konsulenter som er spesialisert innen produktutvikling, integrasjoner, drift, 2. og 3. linje-support og prosjektledelse er organisert. Selskapet utvikler produkter beregnet for globale markeder og realiserer konsernets strategi gjennom innovasjon og nytenking. Våre konsulenter har kompetansen du trenger når du har prosjekter som krever prosjektledelse, driftsstøtte, integrasjoner eller utvikling av system- og programvare. Våre IT-konsulenter har god forretningsforståelse og høy IT-kompetanse. Gjennom 30 år har Delfi levert gode løsninger som har gitt merverdi for våre kunder, på tvers av bransjer.

Les mer

Våre kunder og partnere